افرا چت|چت افرا|چت روم افرا

افرا چت

چت افرا

-Anonymous

از زندگی لذت ببرید. زمان زیادی برای مرده بودن وجود دارد

 

❆❆❆❆

 

To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.

-Mark Twain

برای موفقیت در زندگی، به دو چیز نیاز دارید: جهل و اعتماد به نفس

 

❆❆❆❆

 

Beware the barrenness of a busy life.

-Socrates

مراقب بی‌نظمی‌های یک زندگی پرمشغله باشید

 

❆❆❆❆

 

Here is the test to find whether your mission on Earth is finished: if you’re alive, it isn’t.

-Richard Bach

یک آزمون برای فهمیدن اینکه مأموریت شما در زمین به پایان رسیده، وجود دارد: اگر شما هنوز زنده هستید، مأموریتتان در زمین هنوز تمام نشده است

 

❆❆❆❆

 

If you try, you risk failure. If you don’t, you ensure it.

-Anonymous

اگر شما تلاش کنید احتمال دارد که شکست بخورید اما اگر شما تلاش نکنید حتماً شکست خواهید خورد

 

❆❆❆❆

 

So keep your head high, keep your chin up, and most importantly, keep smiling, because life’s a beautiful thing and there’s so much to smile about.

-Marilyn Monroe

سر خود را بالا نگه دارید، چانه خود را بالا بیاورید و مهمتر از همه، لبخندتان را حفظ کنید، زیرا زندگی یک چیز زیبا است و خیلی چیزها برای لبخند کردن وجود دارد

 

❆❆❆❆
افرا چت,افرا گپ,الماس چت,الماس گپ,الما چت,الما گپ,ازاد چت,ازاد گپ,افاق چت,افاق گپ افرا چت,افرا گپ,الماس چت,الماس گپ,الما چت,الما گپ …

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.

-Albert Einstein

تنها دو راه برای زندگی کردن وجود دارد. یکی اینکه گمان کنید که هیچ چیز معجزه نیست. دیگر آنکه تصور کنید همه‌چیز یک معجزه است

 

❆❆❆❆

 

Life is a spell so exquisite that everything conspires to break it.

-Emily Dickinson

زندگی یک طلسم بسیار سخت است که همه‌چیز برای شکستن آن هم‌پیمان می‌شوند

 

❆❆❆❆

 

If you do what you need, you’re surviving. If you do what you want, you’re living.

-Unknown

اگر شما کاری را می‌کنید که به آن نیاز دارید، شما زنده می‌مانید. اگر شما آنچه را دوست دارید انجام دهید، شما زندگی می‌کنید

چت روم افرا بهترین چت ایرانی با بهترین امکانات مجازی
افرا چت