نازچت|چت روم ناز

نازچت

Here is the test to find whether your mission on Earth is finished: if you’re alive, it isn’t.

-Richard Bach

یک آزمون برای فهمیدن اینکه مأموریت شما در زمین به پایان رسیده، وجود دارد: اگر شما هنوز زنده هستید، مأموریتتان در زمین هنوز تمام نشده است

❆❆❆❆

If you try, you risk failure. If you don’t, you ensure it.

-Anonymous

اگر شما تلاش کنید احتمال دارد که شکست بخورید اما اگر شما تلاش نکنید حتماً شکست خواهید خورد

❆❆❆❆

So keep your head high, keep your chin up, and most importantly, keep smiling, because life’s a beautiful thing and there’s so much to smile about.

-Marilyn Monroe

سر خود را بالا نگه دارید، چانه خود را بالا بیاورید و مهمتر از همه، لبخندتان را حفظ کنید، زیرا زندگی یک چیز زیبا است و خیلی چیزها برای لبخند کردن وجود دارد

❆❆❆❆

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.

-Albert Einstein

تنها دو راه برای زندگی کردن وجود دارد. یکی اینکه گمان کنید که هیچ چیز معجزه نیست. دیگر آنکه تصور کنید همه‌چیز یک معجزه است

,نازچت,ناز چت عسل,ناز چت ناز,نازچت باران چت,ناز چت بدون رمز,ناز چت تصویری,ناز چت اصلي,ناز چت تلگرام,ناز چت فارسی,ناز چت ۳,چت ناز عسلناز,چت ناز عسل باران,عسل ناز چت اصلی,عسل ناز چت روم فارسی,عسل ناز چت اصلی روم,ناز چت ناز باران,نازنین چت ناز,نازچت چت ناز,ناز باران نازنین چت,چت روم نازی ناز چت,نازنازی چت,ناز چت نازنین چت,ناز چت در تلگرام,گروه ناز چت تلگرام,گروه ناز چت در تلگرام,ناز چت فارسي,ناز چت روم فارسی,عسل ناز چت فارسی,لاو ناز چت روم فارسی,چت فارسی ناز چت,لاو ناز چت چت روم فارسی