محفل چت|چت محفل|چت روم محفل

محفل چت

Enjoy life! This is not a rehearsal.

-Anonymous

از زندگی لذت ببرید زیرا که تکرارشدنی نیست

❆❆❆❆

The greatest mistake you can make in life is to be continually fearing you will make one.

بزرگترین اشتباهی که می‌توانید در زندگی انجام دهید این است که دائماً بترسید که چگونه زندگی کنید

❆❆❆❆

If you don’t build your dream someone will hire you to help build theirs.

-Tony Gaskins

اگر شما رویای خودتان را نمی‌سازید، کسی شما را استخدام خواهد کرد تا رؤیایش را بسازی

محفل چت | چت محفل چت , محفل چت , چتروم محفل چت , محفل چت | محفل – پریناز چت دوست همیگشی |چت پریناز|چتروم پریناز …