ماه چت|چت روم ماه

ماه چت

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.

-Steve Jobs

زمان شما محدود است، آن را برای زندگی دیگران تلف نکنید

 

❆❆❆❆

 

Be happy for this moment. This moment is your life

-Omar Khayyam

این لحظه شاد باشید. این لحظه زندگی شماست

 

❆❆❆❆

 

We all die. The goal isn’t to live forever, the goal is to create something that will.

-Chuck Palahniuk

همه ما می‌میریم. هدف این نیست که برای همیشه زنده باشیم. هدف این است که آنچه از ما خواسته شده، ایجاد کنیم

 

❆❆❆❆

 

Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.

-Ralph Waldo Emerson

زندگی یک سلسله دروس است که باید درک شود

 

❆❆❆❆

 

Life is short, break the rules. Forgive quickly, kiss slowly. Love truly. Laugh uncontrollably and never regret anything that makes you smile.

-Mark Twain

زندگی کوتاه است؛ قوانین را بشکنید، دیگران را به سرعت ببخشید، به آرامی ببوسید، صادقانه عشق بورزید، تا می‌توانید بخندید و هرگز از چیزی که بر روی لبانتان خنده نشانده، پشیمان نشوید
,ماه چت,ماه چت ۲,ماه چت روم,ماه چت روم فارسی,ماه چت فارسی,چت روم ماه,چت ماه بانو,چت ماه عسل,چت ماه گل,چتروم ماه گپ,چت روم ماه بانو,چت روم ماه گل,ماه عسل چت روم,چت روم ماه گپ,چت روم ماهشهر,چت روم ماهور,چت روم ماهشهری ها,چت روم ماهک,چت روم ماهی,چت روم مهگل,گروه چت ماه بانو,چت روم ماه عسل,گروه چت ماه عسل